Becaris

Normativa

La contractació de becaris de col·laboració està regulada per l'Acord Normatiu 689 1 de 14 de juny de 2004 (FOU 240 , de 25 de juny de 2004).

Procediment

Aquest tipus de contractació s'inicia a l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), (maria.quetglas@uib.es / marga.carbonell@uib.es).

La convocatòria de la beca la signa el Vicerector d'Investigació a proposta d'un investigador que disposi d'un fons per poder contractar personal. Un cop s'eleva la proposta de resolució de la beca, la Rectora signa la credencial que l'interessat ha de recollir a l'OSR, on emplenarà si signarà tota la documentació corresponent, que posteriorment serà tramesa al Servei de Nòmines i Seguretat Social, així com als Serveis Administratius corresponents.

Unicament per comunicar al Servei de Nòmines i Seguretat Social qualsevol modificació relativa a la beca de col·laboració, s'han d'emplenar, signar i trametre els documents següents, segons pertoqui.