Escoltar

Carta de serveis i de compromís

     

Compromís del Servei de Nòmines i Seguretat Social amb la qualitat

El Servei de Nòmines i Seguretat Social (SNSS) manifesta el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de totes les activitats que de la seva competència i especialment:

 • Participar de forma activa en la implantació de la cultura de la qualitat i la millora contínua de la Universitat de les Illes Balears, desenvolupant totes les accions necessàries per assolir els objectius de qualitat de la UIB.
 • Desenvolupar l’activitat del Servei d’acord amb els criteris i directrius per a la garantia de la qualitat de l’EEES i amb els principis de legalitat i seguretat jurídica.
 • Satisfer les necessitats i expectatives dels usuaris, oferir informació pública, retre comptes i afavorir la participació de tots els grups d’interès.
 • Implantar, revisar i millorar la gestió per processos i elevar els nivells d’eficàcia i d’eficiència de la gestió assegurant l’orientació a l’usuari amb l’objectiu de ser un servei de referència.

 El Servei de Nòmines i Seguretat Social considera que el repte de la qualitat és un objectiu permanent i una manera de treballar de les persones que en formen part. 

 

1. Presentació

Dades generals

També podeu contactar amb el nostre Servei,

Denominació de l’òrgan prestador del servei
Servei de Nòmines i Seguretat Social
Adreça, correu electrònic, telèfon i fax
Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
nomines@uib.es / nomines@uib.cat / nomines@uib.eu
seg.social@uib.es / seg.social@uib.cat / seg.social@uib.eu
contractacio@uib.es / contractacio@uib.cat / contractacio@uib.eu
Telèfon: 971 25 96 56
Localització
Horaris d’atenció al públic
De dilluns a divendres de les 9 a les 14 hores (excepte el mes d’agost)
Adreça d’internet

Missió, visió i valors

Missió

L’activitat principal del Servei de Nòmines i Seguretat Social consisteix d’una banda, a efectuar els càlculs mensuals dels salaris de tot el personal de la Universitat amb la finalitat de fer efectives les retribucions corresponents i, d’altre, a enllestir les cotitzacions a la Seguretat Social, Muface i Drets Passius amb la mateixa finalitat. Finalment, es desenvolupa la gestió integral de la contractació del personal a càrrec de convenis i/o projectes d’investigació i becaris..

Visió

Totes les tasques que es duen a terme des d’aquest Servei tenen la finalitat de convertir-lo en una unitat de referència per als usuaris. Es pretén que qualsevol perceptor de nòmina pugui obtenir informació de forma ràpida, clara i intel·ligible de les seves dades econòmiques, retribucions i cotitzacions, així com facilitar-li la realització de tràmits en línia.

 

Per altra banda, interessa reforçar el vincle d’unió amb altres administracions involucrades en la gestió de la nòmina i cotitzacions.

Valors

La naturalesa de les tasques realitzades al Servei de Nòmines impliquen assolir uns valors que situats al mateix nivell i que són:

 • Confidencialitat
 • Rigorositat
 • Seriositat
 • Disponibilitat
 • Responsabilitat
 • Formació
 • Amabilitat
 • Esforç
 • Empatia

 2. Catàleg dels principals serveis que es presten, normativa aplicable i compromisos de qualitat

 • Confecció de la nòmina mensual de tot el personal.
 • Tramitació de les cotitzacions a la Seguretat Social
 • Tramitació de les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat i d’altres.
 • Gestió de l’assegurança mèdica.
 • Gestió de l’acció social (ajudes, bestretes de nòmina, pòlissa col·lctiva de vida, etc.).
 • Gestió de la contractació del personal del Capítol VI.
 • Gestió dels tràmits d’estrangeria.

Fitxes de descripció de les prestacions

3. Participació i col·laboració dels usuaris en la millora de la prestació dels serveis. Sistema de queixes i suggeriments

El Servei de Nòmines i Seguretat Social té previstes actuacions per escoltar i analitzar la veu dels usuaris i de les usuàries i per això mantén actius els següents canals de participació:

 • Queixes, suggeriments i felicitacions, la gestió dels quals estan regulades al procés GER-QIS i poden ser:
  • Presencial, directament fent servir el formulari existent al Servei.
  • Mitjançant la bústia de suggeriments de la pàgina web del Servei.
 • Atenció personalitzada del cap de Servei amb una petició prèvia en línia (gaspar.piza@uib.es) o per telèfon (971 259733).

4. Mesures d'esmena

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, la cap del servei, assumeix la responsabilitat d’informar l’usuari sobre les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al seu abast per poder corregir els problemes o insatisfaccions ocasionats.

5. Data d’elaboració i de futura revisió de la carta

 • Data d'aprovació
  • juliol de 2010
 • Primera revisió i actualització
  • juliol de 2012
 • Segona revisió i actualització
  • març de 2015
 • Propera revisió i actualització
  • gener de 2017