Escoltar

N˛mines, retribucions i pagaments

Presentació de la secció de nòmines, retribucions i pagaments

El Servei de Nòmines i Seguretat Social, a part de l’atenció permanent als usuaris, s’ocupa d’enllestir les nòmines i fer efectives les retribucions i els pagaments (inclosos els corresponents a cursos, conferències, col·laboracions, participacions en projectes, etc.) de tot el personal al servei de la Universitat i enllestir l’abonament mitjançant transferència bancària al comptes dels interessats.

Per tal de poder realitzar aquesta tasca mensualment i de forma correcta, el Servei de Nòmines i Seguretat Social rep, tramita, gestiona i incorpora totes les altes, baixes i variacions produïdes en els perceptors que tinguin repercussió salarial. També fa el mateix respecte a les sol·licituds dels perceptors que afecten la seva vessant retributiva: comunicació de dades personals a l’efecte de percentatge d’IRPF, augment voluntari del tipus de retenció, sol·licituds de bestreta de nòmina, etc.

Finalment, s’enllesteixen i posen a l’abast els certificats de la renda de tots els perceptors i els certificats de despeses salarials a efectes justificatius amb expedició dels rebuts de salaris i liquidacions mensuals i anuals d’IRPF corresponents.

Comunicació de canvi de dades bancàries

A la UIB tots els pagaments de nòmina es realitzen mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat, a l’efecte, pel perceptor.

Periòdicament i fins a nova ordre, els pagaments es realitzaran al compte bancari inclòs a la base de dades del Servei de Nòmines i Seguretat Social, que, en qualsevol moment i a voluntat del perceptor, es pot canviar.

Per tal de facilitar la comunicació de possibles canvis en el compte del perceptor, es troba a l’abast del personal una sol·licitud a la UIBdigital.

Perquè el canvi sigui possible és obligatori consignar els 24 dígits de l’IBAN del compte, que l’entitat bancària us facilitarà si no els teniu.

És important tenir en compte que, si el canvi es comunica un cop s’ha tancat la nòmina del mes, la transferència del salari s’enllestirà al compte habitual i, en conseqüència, no serà fins a la propera mensualitat quan la nòmina serà transferida al nou compte comunicat. Per tant, si us trobau en aquesta situació, us aconsellam no cancel·lar el compte antic fins a normalitzar la situació.

Certificat mèdic per incapacitat temporal a efectes de nòmina

L’Acord normatiu 10712, del dia 24 de juliol de 2013 (FOU núm. 387), regulador de la jornada, els permisos llicències i vacances, estableix a l’article 34 que la UIB, en compliment de la normativa vigent en matèria de baixes per incapacitat temporal, suspèn el complement econòmic destinat a completar el 100 per cent de les retribucions del personal en aquesta situació, tret que els afectats es trobin inclosos en alguna de les situacions excepcionals.

Les excepcions a la suspensió del complement econòmic que permeten als afectats percebre la totalitat de les retribucions es troben detallades a l’Acord executiu del dia 11 de setembre de 2012. El punt segon d’aquesta norma estableix que la prestació econòmica de la UIB serà fins al 100 per cent de les retribucions ordinàries del perceptor en els casos següents:

  1. Intervenció quirúrgica.
  2. Supòsits d’hospitalització o tractament hospitalari.
  3. Processos produïts com a conseqüència d’embaràs i incapacitats.
  4. Processos produïts per malalties oncològiques, psíquiques o neurològiques greus, cardíaques, sistèmiques i infectocontagioses.

En conseqüència, per poder aplicar el contingut de l’Acord executiu esmentat i no fer les oportunes deduccions a la nòmina, el personal afectat per una incapacitat temporal ha de presentar, juntament amb el comunicat de baixa, un informe del metge –degudament emplenat i signat pel facultatiu- on s’especifiqui que el motiu de la baixa aportada es troba en la relació d’excepcions regulades a la norma.

Per tal de facilitar la gestió, tant dels afectats com dels facultatius, la UIB posa a l’abast del personal un document de referència que es pot fer servir a l’efecte assenyalat.

Important: En cas de que la incapacitat temporal sigui derivada d’accident de treball o malaltia professional no cal adjuntar el document indicat al paràgraf anterior, atès que en aquestes contingències es complementen automàticament fins al 100 per cent de les retribucions de l’afectat.

NOTA: Tot i que podeu avançar el document emplenat i signat per correu electrònic, a qualsevol de les adreces següents nomines@uib.es, nomines@uib.cat, nomines@uib.eu és obligatori presentar l’original al Servei de Nòmines i Seguretat Social.

Sol·licitud d'augment del percentatge (%) de retenció IRPF

L’article 86.5 del vigent Reial decret 439/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i que modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer (BOE del dia 31 de març de 2007), estableix que els contribuents podran sol·licitar dels seus pagadors i en qualsevol moment l’aplicació de tipus de retenció superiors als que resultin d’aplicar els càlculs de la normativa vigent.

La sol·licitud es realitzarà a través de la UIBdigital.

La petició serà atesa a la primera nòmina que sigui possible. El percentatge sol·licitat ha de ser sempre superior al que tingui el perceptor a la nòmina. No és possible sol·licitar l’aplicació d’un percentatge d’IRPF inferior.

El nou percentatge de retenció sol·licitat s’haurà de mantenir, com a mínim, fins a final de l’exercici (anualitat) en què se sol·liciti l’augment. Finalitzada l’anualitat, el percentatge demanat es mantindrà durant els anys successius, tret que s’hagi fet una renúncia, també per escrit, a final d’any.

Si en qualsevol de les regularitzacions periòdiques d’IRPF que fa la UIB al llarg de l’any, resulta d’aplicació un percentatge superior al que tingui sol·licitat la persona interessada, s’aplicarà aquest nou i superior tipus resultant.

Sol·licitud de renúncia al percentatge (%) de retenció d'IRPF sol·licitat

La petició i el manteniment de l’augment voluntari del percentatge d’IRPF sol·licitada pels perceptors pot quedar sense efectes després que la persona interessada manifesti aquesta decisió.

La sol·licitud la teniu disponible a la UIBdigital.

La petició serà atesa a la primera nòmina de l’any següent a l’any en què es demana i, a partir de llavors, el perceptor veurà aplicat a les seves retribucions el percentatge que li correspongui per escala en aplicació dels algoritmes de l’Agència Tributària, i quedarà subjecte a les regularitzacions periòdiques d’IRPF que fa la UIB al llarg de l’any i que poden comportar oscil·lacions en el percentatge.

El fet de demanar de deixar sense efectes el percentatge voluntari sol·licitat no impedeix que es pugui tornar a sol·licitar en qualsevol moment.

 

Bestretes de nòmina

L'article 112 de l’Acord normatiu 3755 del dia 18 de desembre de 1997, pel qual es regula l’acció social a favor del personal de la Universitat, determina que el personal de la UIB té dret a sol·licitar, dins les possibilitats pressupostàries de finançament de la Universitat, avançaments del sou fins a un màxim de cinc vegades el sou líquid, que ha de tornar en un màxim de quinze mensualitats.

Per sol·licitar una bestreta cal utilitzar la sol·licitud electrònica que teniu disponible a la UIBdigital, on s’ha de fer constar la quantitat sol·licitada i els imports de devolució detallats en cadascun dels mesos. Cal adjuntar alguna justificació de la sol·licitud per poder-la valorar, atès que per disponibilitat de tresoreria de la UIB no es poden concedir bestretes automàticament i sense motiu.

El termini per resoldre les peticions d’avançament és d’un mes des de la sol·licitud. Un cop autoritzada, la UIB transferirà la quantitat sol·licitada al compte bancari on percep les retribucions la persona que fa la sol·licitud o mitjançant un xec, d’acord amb l’opció escollida.

Les amortitzacions, que es fan directament sobre la nòmina del sol·licitant, s’iniciaran el mateix mes de concessió de la bestreta, tret que no sigui possible per haver-se tancat la nòmina. En aquest cas l’import de la bestreta es començarà a retornar a partir del mes següent.

Els retorns s’han de fer per imports iguals cadascun dels mesos en què es decideixi amortitzar la quantitat sol·licitada. Tot i això, és possible avançar la devolució total de l’import que resti pendent abans de finalitzar el termini. Igualment, és possible fer devolucions parcials, i en aquest supòsit la persona interessada haurà d’escollir entre continuar pagant el mateix import inicialment consignat cada mes i acabar abans la devolució o mantenir el termini de devolució inicialment consignat però minorant l’import mensual a retornar.

Les devolucions anticipades dels imports avançats s’han de fer mitjançant transferència bancària al compte que facilitarà el Servei de Nòmines i Seguretat Social.

Les bestretes de nòmina no generen cap tipus de despeses, comissions ni interessos a les persones que en demanen.

Per poder sol·licitar una bestreta és necessari que no n’hi hagi cap de concedida i pendent de retornar. Tindran prioritat les persones que ho sol·licitin per primera vegada per davant de les que ja han gaudit d’aquesta possibilitat.

Les persones interessades, en el moment de formalitzar la sol·licitud, declaren expressament que queden assabentats que, en cas de ser baixa com a perceptors de la UIB per qualsevol motiu, hauran d’enllestir la devolució dels imports que quedin pendents de la bestreta, i que l’incompliment d’aquesta advertència faculta la UIB, sense més requisits formals, a emprendre les accions legals adients per assolir la devolució.

 

Impresos