Escoltar

Seguretat Social, Muface i Classes passives

Presentació i enquadrament de col·lectius

El Servei de Nòmines i Seguretat Social, a part de l’atenció permanent als usuaris, s’ocupa d’enllestir les altes, les baixes, les variacions, el càlcul, la tramitació telemàtica i l’abonament de les cotitzacions socials, tant del Règim General de la Seguretat Social com de MUFACE i classes passives, de tot el personal de la Universitat, incloses les devolucions de quotes, si escau.
També gestiona i tramita les prestacions per maternitat i paternitat, així com les pensions de jubilació, incapacitat permanent i d’altres tipus, tant de la Seguretat Social com de classes passives, així com els expedients d’accidents de treball i malalties professionals.
Finalment, s’enllesteixen els certificats i resta de documentació per demanar qualsevol prestació, inclosos l’atur i els certificats de despeses socials a efectes justificatius amb expedició dels documents (tc/2 i tc/1) corresponents.
Els diferents col·lectius tenen la cobertura de les contingències atesa segons es detalla a la graella següent:

Col·lectiu

A. Sanitària

Resta de prestacions

PDI funcionari de carrera dels cossos docents fins a 31.12.2010

MUFACE

Classes Passives

PDI funcionari de carrera dels cossos docents des d’1.1.2011

MUFACE

Seguretat  Social

PDI funcionari interí dels cossos docents

S. Social

Seguretat  Social

PDI laboral (associats inclosos, en funció d’activitat principal)

S Social.

Seguretat  Social

PAS, tant funcionari de carrera com interí i laboral

S Social.

Seguretat  Social

Personal contractat a càrrec del Cap. VI

S Social.

Seguretat  Social

 

MUFACE

Tot el personal docent i investigador (PDI) funcionari de carrera dels cossos docents universitaris, en servei actiu, es troba inclòs en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat, que és un dels règims especials del sistema de la Seguretat Social. Aquest règim especial té dos mecanismes de cobertura, que són, per a tots els casos, MUFACE i classes passives de l’Estat (per a preses de possessió anteriors a 1 de gener de 2011) o Seguretat Social (per a preses de possessió posteriors).
MUFACE gestiona les prestacions d’assistència sanitària (inclosa la farmacèutica), que es proporciona, a elecció anual del mutualista, al sistema sanitari públic de la Seguretat Social o mitjançant els mitjans de les entitats mèdiques que tinguin concertada amb MUFACE aquesta assistència.
La Mutualitat també gestiona el subsidi per incapacitat temporal o risc durant l’embaràs o la lactància, les indemnitzacions per lesions permanents no invalidants o la prestació econòmica per a les persones declarades en gran invalidesa.
Finalment, MUFACE també atorga protecció a la família mitjançant prestacions per fills o menors acollits amb discapacitat, així com ajudes per naixement de fill o part múltiple. La seva acció protectora arriba fins als serveis socials i l’assistència social, i a l’efecte, fa efectius subsidis per jubilació o defunció, ajudes assistencials en situacions de necessitat, etc.
Per a qualsevol informació o tràmit dels que es detallen, feu clic al títol corresponent:

Classes passives

Tot el personal docent i investigador (PDI) funcionari de carrera dels cossos docents universitaris, en servei actiu, es troba inclòs en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat, que és un dels règims especials del sistema de la Seguretat Social. Aquest règim especial té dos mecanismes de cobertura, que són, per a tots els casos, MUFACE i, només per a tot el PDI funcionari de carrera dels cossos docents universitaris amb presa de possessió en alguna de les categories fins al 31 desembre de 2010, el règim de classes passives, gestionat per la Direcció Generals de Costs de Personal i Pensions Públiques, que té les competències per al reconeixement dels drets passius i la concessió de les prestacions de classes passives (jubilació, viduïtat, orfenesa, etc.).
Per a qualsevol informació o tràmit dels que es detallen, feu clic al títol corresponent:

 

Seguretat Social

Tot el personal docent i investigador (PDI) funcionari de carrera dels cossos docents universitaris, en servei actiu, es troba inclòs en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l’Estat, que és un dels règims especials del sistema de la Seguretat Social. Aquest règim especial té dos mecanismes de cobertura, que són, per a tots els casos, MUFACE i, només per a tot el PDI funcionari de carrera dels cossos docents universitaris amb presa de possessió en alguna de les categories des del dia 1 de gener de 2011, el Règim General de la Seguretat Social, gestionat per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que té les competències per al reconeixement del dret a les prestacions de Seguretat Social i la concessió, gestió i administració de les prestacions econòmiques del sistema de Seguretat Social (jubilació, viduïtat, orfenesa, incapacitat temporal i permanent, etc.).
Tot el personal docent i investigador (PDI) funcionari interí dels cossos docents universitaris, així com el personal docent i investigador (PDI) contractat laboral i tot el personal d’administració i serveis (PAS) en servei actiu, es troba inclòs en el Règim General del sistema de Seguretat Social, que s’articula mitjançant:

 1. El Servei Nacional de Salut (SNS) i els serveis de salut de les comunitats autònomes.
 2. L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
 3. La Tresoreria General de la Seguretat (TGSS).

Més informació del Règim General de la Seguretat Social.
La Seguretat Social dispensa l’assistència sanitària (inclosa la farmacèutica) que es proporciona únicament i obligatòriament amb el sistema públic de salut mitjançant el Servei Nacional de Salut, i a les Illes Balears, mitjançant l’IB-Salut.
Correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) el reconeixement del dret a les prestacions de Seguretat Social i la concessió, gestió i administració de les prestacions econòmiques del sistema de Seguretat Social (jubilació, viduïtat, orfenesa, incapacitat temporal i permanent, etc.) així com el reconeixement del dret a l’assistència sanitària.
La Tresoreria General de la Seguretat Social actua com a caixa única del sistema de Seguretat Social i unifica tots els recursos econòmics i l’administració financera.
Per a qualsevol informació o tràmit dels que es detallen, feu clic al títol corresponent:

 

Assistència sanitària per desplaçaments laborals i temporals fora d'Espanya. PDI funcionari de carrera

 • Assistència sanitària fora d’Espanya per desplaçaments temporals: El personal docent i investigador funcionari de carrera dels cossos docents universitaris inclòs dins MUFACE que necessiti assistència sanitària amb motiu d’un desplaçament temporal a l’estranger, ha de fer front a les despeses ocasionades per l’assistència mèdica i sanitària i ha de guardar totes les factures, els informes i justificants. En tornar a la UIB, aquestes factures s’han de presentar a MUFACE, que retornarà els imports de les despeses, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys del fet causant.
  Més informació.
  En els desplaçaments per motius de feina, els interessats han de sol·licitar, amb anterioritat, un permís d’absència mitjançant UIBdigital. La cobertura sanitària en aquests supòsits serà per tot el temps que duri la comissió.
  Si els desplaçaments són per cursar estudis reglats oficials, degudament acreditats, la cobertura serà pel període escolar, amb un màxim d’un any per desplaçament.
  Per a la resta de desplaçaments, tant els mutualistes como els seus beneficiaris tindran una cobertura màxima de sis mesos.
  Els mutualistes, amb independència de l’entitat amb què mantinguin concertada l’assistència sanitària (Asisa, Seguretat Social...), que es desplacen a països de la Unió Europea,* l’Espai Econòmic Europeu** i Suïssa poden tramitar, obtenir i, si escau, fer servir la targeta sanitària europea (TSE), que cobreix els casos de malaltia i/o accident durant tot el temps que duri el permís sol·licitat.
  * Actualment: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda (Països Baixos), Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.
  ** Actualment: Noruega, Liechtenstein i Islàndia.
 • Targeta Social Europea: És un document personal i intransferible que acredita el dret del titular a rebre les prestacions sanitàries que resultin necessàries, des del punt de vista mèdic, durant l’estada temporal per motius de treball o estudis, al territori de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. S’ha tenir el compte la naturalesa i l’abast de les prestacions així com la durada de l’estada, d’acord amb la legislació de cada país.
  Més informació.
  A l’efecte us recordam que els sistemes d’assistència sanitària són diferents i que els serveis mèdics i sanitaris que en un país són gratuïts poden no ser-ho en altres. En cap cas la targeta sanitària europea no cobreix assistència sanitària privada ni els costs de repatriació.
  La targeta sanitària europea s’ha de sol·licitar personalment. Té un termini d’expedició d’uns deu dies i s’envia al domicili assenyalat per la persona interessada o, en tot cas, al domicili que consta a la base de dades de MUFACE, per a la qual cosa és necessari que estigui actualitzada. La targeta té una vigència de dos anys.

Es pot demanar:

 • Accedint a la seu electrònica de MUFACE, amb DNI digital.
 • Enviant una sol·licitud a MUFACE per fax (971 75 12 42).
 • Presencialment al Servei Provincial de MUFACE, establert al carrer de Miquel Capllonch, núm. 12, de Palma (telèfon: 971 98 05 00).

IMPORTANT: En cas que no es puguin esperar els deu dies de tramitació de la targeta, es pot sol·licitar, mitjançant les tres modalitats establertes al paràgraf anterior, un certificat provisional substitutori (CPS) que té una validesa únicament de trenta dies.

Assistència sanitària per desplaçaments laborals i temporals fora d'Espanya. PDI contractat laboral i funcionari interí

 • Assistència sanitària a l’estranger per desplaçaments temporals: El personal docent i investigador contractat laboral, també el de capítol VI, inclòs dins el Règim General de la Seguretat Social que necessiti assistència sanitària amb motiu d’un desplaçament temporal a l’estranger ha de distingir entre dos supòsits:
  1. Assistència sanitària en desplaçaments temporals, per motius de feina, a països de la Unió Europea,* l’Espai Econòmic Europeu** i Suïssa
   Atès que es tracta de desplaçaments per motius de feina, s’ha de sol·licitar amb anterioritat al desplaçament un permís d’absència mitjançant UIBdigital.
   Posteriorment s’ha de tramitar, obtenir i, si escau, fer servir la targeta sanitària europea (TSE), que cobreix els casos de malaltia i/o accident durant tot el temps que duri el permís sol·licitat.
   * Actualment: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Finlàndia, França, Grècia, Holanda (Països Baixos), Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.
   ** Actualment: Noruega, Liechtenstein i Islàndia.
  2. Assistència sanitària en desplaçaments temporals, per motius de feina, a la resta de països
   En cas de desplaçament per motius de treball a la resta de països del món, igualment s’ha de sol·licitar amb anterioritat un permís d’absència mitjançant UIBdigital.
   En aquests supòsits la UIB contracta una assegurança privada que cobreix les despeses mèdiques i sanitàries. La documentació que acredita la contractació d’aquesta assegurança s’enviarà l’adreça electrònica de la persona interessada.
   Per a més informació podeu telefonar a les extensions 9545 o a la 2475.
 • Targeta sanitària europea: És un document personal i intransferible que acredita el dret del titular a rebre les prestacions sanitàries que resultin necessàries, des del punt de vista mèdic, durant l’estada temporal per motius de treball o estudis al territori de la Unió Europea, l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa. S’ha tenir el compte la naturalesa i l’abast de les prestacions així com la durada de l’estada, d’acord amb la legislació de cada país.
  Més informació.
  A l’efecte us recordam que els sistemes d’assistència sanitària són diferents i que els serveis mèdics i sanitaris que en un país són gratuïts poden no ser-ho en altres. En cap cas la targeta sanitària europea no cobreix assistència sanitària privada ni els costs de repatriació.
  La targeta sanitària europea s’ha de sol·licitar personalment. Té un termini d’expedició d’uns deu dies i s’envia al domicili assenyalat per la persona interessada, o en tot cas al domicili que consta a la base de dades de la Seguretat Social, per a la qual cosa és necessari que estigui actualitzada. La targeta té una vigència de dos anys.
  Les persones amb contracte indefinit poden demanar la targeta de dues maneres:
  Accedint a la seu electrònica de la Seguretat Social, sense certificat digital.
  Presencialment i després de sol·licitar cita prèvia al Centre d’Atenció i Informació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), establert al carrer de Pere Dezcallar i Net, núm. 3, de Palma (telèfon 971 43 73 00).
  Les persones amb contracte eventual únicament poden sol·licitar la targeta presencialment.
  Important: En cas que no es puguin esperar els deu dies de tramitació de la targeta, es pot sol·licitar, mitjançant les dues modalitats establertes al paràgraf anterior, un certificat provisional substitutori (CPS) que té una validesa únicament de trenta dies.

Accidents de treball i malalties professionals

Accident de treball és tota lesió corporal que el treballador de la Universitat pateix a conseqüència del treball que realitza a la UIB. Aquestes lesions es refereixen a les produïdes al centre de treball i les produïdes al trajecte habitual entre el domicili del treballador i el lloc de treball i les produïdes en els desplaçaments per raó del treball (aquests darrers casos són els denominats accidents in itinere).

Les malalties professionals són les contretes per un treballador arran d’una feina. Tot i que no apareixen de forma immediata com els accidents de treball, són conseqüència de les tasques professionals desenvolupades.
Ambdues contingències tenen regulació específica. Més informació.

Important

El col·lectiu de personal docent i investigador funcionari de carrera dels cossos docents universitaris té cobertes les contingències d’accidents de treball i malalties professionals amb MUFACE i, per tant, a través de l’entitat mèdica que, dins la Mutualitat, tingui elegida.

La resta de col·lectius (personal docent i investigador funcionari interí dels cossos docents universitaris, personal docent contractat, personal d’administració i serveis i personal contractat a càrrec de capítol VI), tenen cobertes les contingències professionals amb Mútua Balear, on s’han d’adreçar en cas de patir alguna contingència d’aquesta naturalesa.

Prestacions d'atur

Les prestacions d’atur incloses i regulades per la Llei general de la Seguretat Social (Reial decret legislatiu 1/1994) cerquen protegir la situació dels treballadors que, tot i voler i poder treballar, perden el seu lloc de treball o veuen reduïda la seva jornada ordinària de feina i, en conseqüència, llur remuneració. Per això, empreses i treballadors estan obligats a cotitzar per aquesta prestació a les seves bases de cotització per a contingències professionals.

Les prestacions d’atur consisteixen, d’una banda, en una prestació contributiva la durada i l’import de la qual dependrà de la cotització prèvia i, de l’altra, en un subsidi o prestació assistencial per cobrir situacions de necessitat.

La gestió de les prestacions d’atur correspon al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Més informació.

Assegurança escolar

En l’àmbit universitari, tots els alumnes (fins als 28 anys d’edat) que cursen estudis oficials i que formalitzen la matrícula subscriuen, també i automàticament, l’assegurança escolar que cobreix prestacions sanitàries i econòmiques en cas de malaltia, accident escolar o infortuni familiar. Més informació.