Escoltar

Funció i objectius

El Servei de Nòmines i Seguretat Social té com a funció essencial dur a terme tots els tràmits administratius i d'assessorament relacionats amb les qüestions retributives i la de seguretat social de les persones que treballen a la Universitat i incloses dins els diferents col·lectius existents. Aquesta funció té com a eix central l’enllestiment de la nòmina mensual de perceptors pel seu pagament així com les cotitzacions socials corresponents, per a la seva liquidació periòdica.

Tot i aquesta tasca principal, té altres competències. Alguns exemples són: enllestir tots els tràmits del personal davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Muface, Classes Passives de l’Estat, Mútua d’accidents de treball i malalties professionals, etc.; gestionar, de forma integral, tota la contractació de personal incorporat a càrrec de convenis i/o projectes; gestionar, també, la part retributiva i de seguretat social de tots els becaris (col·laboració, investigació, etc.) i alumnes col·laboradors. Atendre la part retributiva i d’assegurança dels professors convidats arribats a la UIB; administrar, íntegrament, tota l’acció social de la UIB, que inclou l'assegurança col·lectiva de vida i invalidesa concertada; procurar assessorament en matèria d’estrangeria i en tramita expedients en multitud de casuístiques, etc.

L’objectiu fonamental és la consecució de totes les funcions que té atribuïdes amb total diligència, observant tots els terminis legalment establerts i de conformitat amb la legislació vigent. I tot, oferint un servei de col·laboració a les persones interessades cercant, amb discreció i confidencialitat, la màxima eficàcia i eficiència fonamentada en la millora dels processos, la planificació de les actuacions, l’ús de les tecnologies i el compromís d’un equip qualificat i professional.

Aquests objectius són el resultat de la col·laboració entre els integrants del Serveis que, en tot moment, volen millorar en el tractament responsable dispensat als usuaris i en la fiabilitat dels coneixements de les matèries inherents a les funcions assignades.