Escoltar

Acció social de la Universitat de les Illes Balears

Normativa

  • Acord normatiu 12859/2018, del dia 24 de juliol (FOU núm. 469), pel qual es regula l’acció social a favor del personal de la Universitat de les Illes Balears.

Procediment

El mes de gener de cada anualitat és el termini ordinari habilitat per presentar sol·licituds d'acció social referides a l'exercici anterior. Les sol·licituds únicament poden presentar-se per mitjà del formulari electrònic que trobareu a la seu electrònica.

Durant el mes de febrer de cada any, la Comissió d'Acció Social proposarà al Consell de Direcció la resolució de les sol·licituds. El pagament de les ajudes es fa dins el primer semestre de cada any.

Assegurança col·lectiva de vida

La Universitat de les Illes Balears té concertada una pòlissa d'assegurances col·lectiva que cobreix els riscs de mort i invalidesa permanent absoluta per al personal funcionari de carrera i interí (PAS i PDI) i per al laboral indefinit (PAS i PDI). S'exclou de la cobertura d'aquesta pòlissa tot el personal eventual.

L'entitat asseguradora és Mapfre.

L'import del rescat de la pòlissa és de 9.015,18 euros.

Les inclusions, variacions, exclusions i, si escau, el rescat de la pòlissa, són tramitats a la companyia directament des del Servei de Nòmines i Seguretat Social.

Els titulars de l'assegurança poden establir els beneficiaris que desitgin. Si no ho fan, se segueix l'ordre legalment establert.

El butlletí d'adhesió es formalitza paral·lelament a la incorporació de la persona interessada al col·lectiu susceptible de ser cobert, mitjançant l'imprès corresponent, que es facilita a l'efecte. Aquest document s'ha d'imprimir, emplenar, signar i trametre al Servei de Nòmines i Seguretat Social.

La comunicació, per escrit, de qualsevol variació relacionada amb el contingut de la pòlissa s'ha d'adreçar al Servei de Nòmines i Seguretat Social, per tal que es traslladi a l'asseguradora.