Escoltar

Incorporació de professors convidats

a) Normativa

La contractació de professors convidats es regeix per l'Acord normatiu de 5 de novembre de 2003, que aprova la normativa de la concessió d'ajudes per a estades breus de professors convidats.

b) Procediment

Els mesos de maig i novembre de cada any es fa una convocatòria per cobrir places de professors convidats (Acord normatiu 6381, FOU 226). La convocatòria del mes de novembre fa referència a les estades breus de professors convidats el primer semestre de l'any. La convocatòria del mes de maig fa referència a les estades breus de professors convidats el segon semestre de l'any.

Per cobrir aquesta contractació hi ha una partida pressupostària en els pressuposts generals de la UIB. El Consell de Govern és l'òrgan que aprova aquestes estades. Quan són aprovades s'envia una relació al Servei de Nòmines i Seguretat Social amb les dades referents a aquests professors.

c) Descàrrega de documents (per aportar emplenats i signats al Servei de Nòmines i Seguretat Social)

Juntament amb tota aquesta documentació s'ha d'aportar una còpia íntegra (de tots els fulls) del passaport en vigor. Per als nacionals de la Unió Europea és suficient el document d'identitat de cada país.

Advertiments de caràcter fiscal:

  1. En aplicació del Reial decret legislatiu 5/2004, regulador de l'impost de la renda del no residents, desenvolupat pel Reial decret 1776/2004, que n'aprova el reglament, a les persones no residents en territori espanyol, els serà d'aplicació un tipus fix del 24 per cent, en concepte de retenció d'IRPF.
  2. Cal tenir en compte que existeixen convenis de doble imposició internacional que poden determinar un règim d'imposició diferent. Podeu consultar-los a la pàgina web de l'Agència Tributària.

d) Retribucions

Les retribucions dels professors convidats de la Universitat de les Illes Balears, estan establertes en funció de tres nivells, l'import dels quals està establert reglamentàriament.

e) Assegurança mèdica

Tots els professors convidats que exerceixen la seva activitat de forma temporal a la Universitat de les Illes Balears gaudeixen d'una assegurança mèdica que la Universitat té subscrita amb la companyia FIATC, per a la cobertura de qualsevol contingència mèdica que els pugui afectar durant la seva estada. Cal esmentar que en cas que el professor convidat estigui acompanyat pels seus familiars, l'assegurança també els cobreix.