Convocatòries vigents

 • Convocatòria 033/2019 de 19/02/2019  
  Titulat superior responsable de fer el treball experimental proposat en el projecte. Principalment, realitzarà sèries experimentals incloses en el WP2, Task2.1 (Role of SMS in tumorigenesis and 2OHOA mechanism of action)  
 • Convocatòria 032/2019 de 19/02/2019    Document recent
  Suport per l'estudi d'ones gravitacionals dintre de la col.laboración científica LIGO. Conveni CAIB  
 • Convocatòria 031/2019 de 19/02/2019    Document recent
  La persona contractada desenvoluparà les tasques de l'AAEE078/2017. En concret: Posada a punt del nou mètode molecular d’anàlisi de l’estrès oxidatiu, anàlisi de l’estrès oxidatiu de mostres d’abelles i anàlisi de les dades i elaboració de conclusions.  
 • Convocatòria 030/2019 de 19/02/2019    Document recent
  La persona contractada farà tasques de recerca dins del projecte CAASE. En particular, la persona contractarà serà l'encarregada de mantenir la col·laboració amb els grups experimentals del projecte a fi d'assegurar l'accés a les dades temporals, i liderarà l’anàlisi de les dades així com l'ús de models de mobilitat animal que s'ajustin millor a les dades.  
 • Convocatòria 029/2019 de 19/02/2019    Document recent
  Realitzarà les activitats relacionades amb les tasques 1.1. i 1.2 del projecte WANUGRAPE- Ref AGL2017-83738-C3-1R que s'especifiquen a continuació. Mesurades d'intercanvi gasosos i relacions hídriques en diferents parcel·les experimentals i comercials de vinya (Tasca 1.1. Resposta de portaempelt de vinya en condicions de camp i baix diferents règims d'aigua i nitrogen). Preparació, manteniment i determinacions fisiològiques d'experiments en test amb plantes de vinya (portaempelt) (Tasca 1.2. Caracterització dels paràmetres morfològics i fisiològics dels portaempelt de vinya relacionats amb l'ús de l'aigua i del nitrogen)  
 • Convocatòria 028/2019 de 12/03/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte. Diagnòstic i control de plagues i malalties tant en espècies animals com vegetals  
 • Convocatòria 027/2019 de 12/03/2019  
  Suport en el mostreig de vectors de Xylella fastidiosa en parcel·les de cultiu d'ametller, olivera i vinya de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Suport en els treballs es laboratori per a la preparació de mostres de vectors de Xyllela per a l'estudi de la seva taxonomia molecular.  
 • Convocatòria 026/2019 de 12/03/2019  
  El treball consistirà en disseny i execució d'experiments de comportament amb peixos juvenils de litoral marí de les Illes Balears. El seu objectiu serà la determinació d'importància de diferents tipus d'hàbitats i els seus components per a les comunitats de peixos. Els experiments es duran a terme en el Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA), Port d'Andratx, Mallorca. Està previst construir aquaris en els quals es situaran diferents tipus d'hàbitats marins. Els exemplars experimentals de peixos juvenils silvestres es capturaran en 4 localitats diferents, mitjançant escafandre autònom. Durant l'experimentació, els peixos s'introduiran dins dels aquaris i les seves respostes comportamentals, quant a la selecció de diferents tipus d'hàbitats, es gravaran amb una càmera d'alta definició. Posteriorment, els vídeos s'analitzaran utilitzant “tracking” programari i es determinarà la importància de cada tipus d'hàbitat, segons el temps relatiu associat amb ell i tipus de comportament expressat. Emprant l'estímul del depredador, també s'investigarà el grau de protecció ofert per diferents hàbitats per als juvenils  
 • Convocatòria 025/2019 de 12/03/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques vinculades als següents paquets de treball del projecte CTM2017-84763-C3-3R: WP1 (tasques 1d i 1f); WP 4 (tasques 4c i 4d) relatives a tests de bioaccessibilitat per a contaminants emergents i desenvolupament de mètodes de preparació de mostra innovadors  
 • Convocatòria 024/2019 de 26/02/2019  
  Suport pel grup de física gravitacional per l'estudi d'ones gravitacionals dintre de la col.laboració científica LIGO i tasques de divulgació científica relacionades amb el projecte. Conveni CAIB.  
 • Convocatòria 023/2019 de 26/02/2019  
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte AyA-85465-P, en particular les descrites dins els objectius CR3 i CR4 de la memòria del projecte. Per tant, la persona contractada haurà de (1) escriure programes de càlcul en el llenguatge de programació Python per a analitzar els paràmetres spectroscopics o polarimètrics de línees espectrals i aconseguir la informació de camp magnètic, densitat, temperatura, etc. del plasma i (2) interpretar aquests resultats i extreure conclusions de la formació i evolució de la pluja coronal, tot això segons es descriu als objectius CR3 i CR4.