Contractaciˇ a cÓrrec de projectes i/o convenis

Aquesta secció té com a missió la contractació del personal que participa en projectes i convenis així com la gestió de tots els tràmits administratius i econòmics que afecten la relació contractual d’aquest personal amb la UIB.

Presentació

Aquests darrers anys la nostra universitat ha incrementat el volum de participació en projectes europeus, projectes MEC, convenis, programes d'investigació, etc. Per aquest motiu la contractació a càrrec del capítol VI del pressupost de la Universitat de les Illes Balears també s'ha vist incrementada de forma considerable.

Aquesta secció té com a missió la contractació d’aquest personal que participa en projectes i convenis així com la gestió de tots els tràmits administratius i econòmics que afecten la relació contractual d’aquest personal amb la UIB.

La contractació d'aquest personal és molt laboriosa i exigeix un control molt rigorós de les condicions del contracte i de les diverses partides pressupostàries que donen cobertura a cada contracte, ja que tots aquests documents formaran part d'un expedient que serà revisat, si escau, per auditors de l'Administració que concedeix aquests projectes o convenis.

Per poder pagar la nòmina i les assegurances d'aquests contractes s'han de tenir els documents comptables dins el termini establert. S'ha de tenir en compte que l'entrada de variables a la nòmina del personal de la UIB té unes dates que s'han de respectar en tot moment, ja que, si no fos així, afectaria negativament la puntualitat que fins ara tenim a l'hora de fer efectives les retribucions de tot el personal.

Els càlculs de les despeses corresponents a mensualitats en què la persona interessada no presti serveis durant tot el mes, s'hauran de fer en còmput diari i en funció del nombre real de dies del mes corresponent. Atesa la dificultat que comporta aquesta situació, és aconsellable contactar amb el Servei de Nòmines i Seguretat Social. Els càlculs de les retribucions dels contractats s'han de fer en imports íntegres (bruts).

Els contractes són per obra o servei, i per tant, limitats en el temps sense possibilitat d'esdevenir indefinits ni atorgar dret d'accés a la Funció Pública.

Programa d'actuació de la secció de contractació a càrrec de projectes i convenis

 • Recepció i verificació de les propostes de contractació i els documents comptables corresponents.
 • Elaboració de  les convocatòries d’acord amb les propostes dels responsables  i donar-los publicitat.
 • Convocatòria de les comissions i publicació dels resultats de les convocatòries.
 • Preparació de les bestretes del personal investigador en formació FPU/FPI (CAIB/Ministeri).
 • Obertura dels expedients a les persones seleccionades i elaboració dels contractes, així com la gestió de tots els tràmits associats a l’alta i/o la renovació.
 • Tramitació dels expedients de compatibilitat d’activitats.
 • Manteniment de la base de dades del personal contractat.
 • Enviament de fitxers al RCP.
 • Gestió dels permisos i les llicencies corresponents al personal contractat.
 • Control mensual de saldos dels PTA, i sol·licitud de les anualitats següents.
 • Control mensual de saldos associats als diferents contractes i projectes.
 • Comunicacions de les  finalitzacions dels contractes.
 • Comunicació mensual al Servei de Prevenció de la UIB de les altes i baixes.
 • Comunicació mensual d’altes i pròrrogues a sindicats i comitè.
 • Elaboració de les estadístiques de la mateixa universitat o les demanades per altres organismes oficials.
 • Elaboració dels informes de variacions per a  la comunicació a les seccions de nòmines i de  seguretat social.
 • Càlcul de les indemnitzacions per finalització de contracte.
 • Elaboració de les conciliacions internes de nòmina.
 • Elaboració dels certificats de serveis prestats sol·licitats pel personal.
 • Atenció als usuaris

Normativa d'aplicació

Personal contractat que té finançament a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat de les Illes Balears

La UIB pot contractar, amb finançament a càrrec del capítol 6 del seu pressupost, personal investigador i tècnic adscrit a convenis, contractes, acords o projectes d’investigació, personal investigador en formació i becaris d’investigació, personal investigador posdoctoral, personal investigador Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, etc.

Règim jurídic del personal investigador contractat de la UIB

El personal investigador de la Universitat de les Illes Balears estarà vinculat amb aquesta mitjançant una relació de caràcter laboral que es regirà pel que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i la seva normativa de desenvolupament, pels Estatuts de la Universitat, per la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, pels preceptes de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut de l’empleat públic que li siguin d’aplicació, pel text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i per la normativa pròpia de la UIB que li resulti aplicable.

La contractació del personal investigador de la Universitat es realitza mitjançant un contracte laboral d’acord amb la modalitat contractual corresponent establerta a la normativa vigent, sempre respectant, si escau, els requisits i les condicions que estableixin les bases de la convocatòria del projecte d’investigació, del conveni, de l’acord o les circumstàncies sobre les quals es fonamentin.

Incorporació del personal investigador contractat a la UIB

La incorporació a la Universitat del personal contractat amb càrrec a projectes d’investigació, convenis, acords a figures similars es regula mitjançant l’Acord normatiu 10298, de dia 8 de juny de 2012 (FOU 366, de 15 de juny).

Queden expressament exclosos de l’Acord normatiu anterior els contractes regulats per normativa pròpia o les convocatòries específiques que estableixen les condicions laborals i econòmiques dels candidats seleccionats pels òrgans convocants.

Vacances, permisos i llicències

Quant a vacances, permisos i llicències, aquest personal es regirà pel text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i els preceptes que els siguin d’aplicació de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut de l’empleat públic, sense perjudici del que s’estableixi al contracte de treball i sempre amb el vistiplau del responsable de la
contractació.

Les vacances s’han de gaudir abans de finalitzar el període de contracte, atès que no són
susceptibles de compensar-se econòmicament.

D’acord amb les mesures provisionals d’estalvi, part de les vacances poden quedar limitades a
períodes concrets, que determinarà la UIB, com a conseqüència del tancament dels edificis/serveis.
Els dies hàbils no lectius corresponents als períodes de Nadal i Setmana Santa, que s’estableixen
anualment al calendari escolar, tenen la consideració de dies de permís per a tot el personal de la
UIB. No obstant això, el responsable de la contractació pot establir la necessitat de fer dies de feina
en els períodes no lectius.

La realització de les guàrdies durant aquests períodes no lectius i, si escau, els permisos a compte
d’aquestes, excepte que hi hagi un pacte en contra, es regiran per les normes reguladores de la
jornada, els permisos i les vacances del personal d’administració i serveis funcionari de la UIB,
aprovades per l’Acord normatiu 10712, del dia 24 de juliol de 2013 pel qual s’aproven les normes
reguladores de la jornada, els permisos, les llicències i les vacances del personal d’administració i
serveis de la UIB.

Jornada laboral

En termes generals s’aplicarà el règim de jornada laboral previst a l’Acord normatiu 10712, del dia
24 de juliol de 2013, sense perjudici del règim de jornada que s’estableixi al contracte de treball.

D’acord amb la decisió del responsable de la contractació, es podran aplicar les normes del control
de presència de la UIB.

Formació

El personal investigador podrà realitzar accions de formació d’acord amb la Normativa i
procediment general per a la gestió administrativa del pla de formació de la UIB, aprovada per la
comissió de formació de dia 18 de novembre de 2009 i les modificacions posteriors.

Gestió de les contractacions

El Servei de Nòmines i Seguretat Social, mitjançant la secció de contractació, és el responsable de
la tramitació i la gestió de les convocatòries per a la incorporació d’aquest personal a la UIB
(regulades a l’Acord normatiu 10298, de dia 8 de juny de 2012, FOU 366, de 15 de juny) i de la
contractació laboral, així com també de la gestió i tramitació, si escau, de les sol·licituds del control
de presència.

Procediment de les convocatòries pels responsables

El procediment per a la incorporació a la UIB de personal contractat a càrrec de projectes d’investigació, convenis, acords o figures similars que té finançament a càrrec del capítol 6 del pressupost de la Universitat està regulat a l'Acord normatiu 10298, de 8 de juny de 2012.

Per iniciar el procediment d'una contractació o d’una pròrroga, s'han de fer servir el FORMULARI

Procediment de contractació i/o renovació

La persona responsable de la contractació emplenarà el formulari, aquest formulari arribarà a l’Oficina de Suport a la Recerca en el cas de projectes d’investigació que el verificarà i l’enviarà al Servei de Nòmines i Seguretat Social per a la tramitació, o al Servei de Nòmines i Seguretat Social directament en el cas d'altres supòsits (convenis, etc...)

Un vegada enviat el formulari, la persona responsable del contracte haurà d’imprimir-lo a doble cara, el signarà i el durà als serveis administratius, que elaboraran els documents comptables i els ens faran arribar.

Les noves propostes de contractació a càrrec de projecte i/o conveni es poden fer, com a tard, el divendres anterior al vint-i-dosè dia abans de la data d'inici del contracte

Si la persona que s'ha de contractar no té nacionalitat espanyola, s'han de fer tràmits previs a l'oficina d'estrangers, i és convenient parlar-ne - amb antelació suficient -, amb el senyor Gaspar Pizà, cap del Servei de Nòmines i Seguretat Social.

El Servei de Nomines i Seguretat Social rebrà el formulari juntament amb els documents comptables (els serveis administratius remetran els originals al Servei de Pressuposts i Tresoreria) i posarà en marxa la convocatòria d’acord amb  l’Acord normatiu 10298, del dia 8 de juny de 2012, pel qual s’aprova la normativa de personal contractat que té finançament a càrrec del capítol 6 del pressupost de la UIB.

Les convocatòries es publiquen els dilluns i dimarts de cada setmana, i els resultats, els dimecres de la setmana següent, un cop s’han reunit les comissions.

A partir de la publicació del resultat, la persona seleccionada ha de presentar al Servei de Nòmines i Seguretat Social la documentació necessària que trobareu a l'apartat procediment de les convocatòries pels seleccionats per enllestir el contracte, la documentació es presentarà el dijous i el divendres següents a la publicació dels resultats.

Un cop el Servei de Nòmines i Seguretat Social faci el contracte o la pròrroga laboral, es posarà en contacte amb la persona interessada per a la signatura.

Finalització del contracte i pròrroga, si escau:

El Servei de Nòmines i Seguretat Social, amb antelació suficient, comunicarà al responsable de la contractació la data de finalització del contracte o de la pròrroga.

Si la persona contractada finalitza la feina en la data prevista (consignada al contracte), la persona responsable ho farà constar expressament a la còpia de la comunicació que, degudament firmada, retornarà al Servei de Nòmines i Seguretat Social.

Si en la data de fi de contracte, el responsable no s'ha pronunciat respecte a la continuïtat de la persona interessada, es procedirà a tramitar-ne la baixa a la Seguretat Social i a la nòmina, atès que s'entendrà que la persona contractada ha deixat de prestar serveis a la UIB, a tots els efectes.

En el cas que s’hagi de prorrogar el contracte, el responsable ha d'enviar el formulari de pròrroga, de conformitat amb el procediment establert, i tot amb una antelació mínima de quinze dies abans de la data de finalització del contracte. En aquest cas únicament s'adjuntaran al formulari de sol·licitud de pròrroga els documents comptables, i, si escau, la pròrroga del projecte i/o conveni. Finalment, si es volen fer increments retributius, s'han de fer constar a la sol·licitud de pròrroga.

Despeses

 

Procediment de les convocatòries pels seleccionats

La documentació necessària que han de presentar les persones interessades per poder fer el seu contracte és la següent:

Només per a les persones no espanyoles: